Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken door AenC Slapen
1a. AenC Slapen: de verkoper/opdrachtnemer.
1b. Afnemer: de koper/opdrachtgever/aanbesteder of ‘n ieder die met AenC Slapen een overeenkomst aangaat.

Artikel 2 – Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn strikt vrijblijvend.
2.2 Afbeeldingen, opgave van maten en gewichten, stalen en modellen zijn zo nauwkeurig mogelijk. Kleur- en structuurafwijkingen ten opzichte van het getoonde showroommodel zijn – zeker bij natuurlijke materialen – onvermijdelijk. Bedbodems en matrassen worden – in verband met de juiste pasvorm in de bedombouw – altijd enkele centimeters kleiner geleverd dan de aangegeven ledikantmaat.

Artikel 3 – Aankoopbevestiging
3.1 Een overeenkomst tot koop en verkoop is eerst bindend nadat een schriftelijke aankoopbevestiging is opgemaakt en door afnemer voor accoord is ondertekend. Bij artikelen die direct worden meegenomen, wordt geen aankoopbevestiging vastgelegd.
3.2 AenC Slapen is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst een aanbetaling te vragen ten bedrage van:
10- 25% van de koopsom bij standaardartikelen;
25- 50% van de koopsom bij bijzondere, incourante artikelen;
50-100% van de koopsom bij speciaal te vervaardigen, unieke artikelen.
3.3 De koopsom, vermeld op de aankoopbevestiging, is inclusief BTW.
3.4 Eigendomsvoorbehoud – AenC Slapen blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang de afnemer de overeengekomen prijs niet of niet geheel heeft betaald. Afnemer is verplicht de geleverde goederen zorgvuldig te behandelen en kan het niet aan derden afstaan, in pand geven, belenen of uit ruimten waar zij geleverd zijn te (doen) verwijderen totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn voldaan.
3.5 In de overeenkomst is niet begrepen: het uitvoeren van elektriciëns-, metsel-, takel-, hijs-, breek-, hak- en timmerwerk of het vlak- en schoonmaken van vloeren.

Artikel 4 – Levertijd
4.1 Onder levertijd wordt verstaan de in de overeengekomen bepaalde termijn waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. Levertijd wordt uitgedrukt in werkweken, dus kalenderweken exclusief vakanties. Partijen kunnen een vermoedelijke levertijd bepalen.
4.2 Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd kan deze termijn door AenC Slapen worden verlengd met maximaal 1 maand. Hierna kan afnemer, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbinden.
4.3 AenC Slapen is op generlei wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 5 – Aflevering
5.1 Onder aflevering wordt verstaan de feitelijke aanbieding door AenC Slapen aan afnemer.
5.2 Nadat tussen partijen is overeengekomen wanneer de goederen zullen worden geleverd, heeft de afnemer, tegen vergoeding van schade en kosten, ervoor te zorgen dat de plaats waar aflevering van de verpakte goederen moet geschieden op een normale manier en zonder entreeheffing bereikbaar is en dat voorts een vlotte aflevering mogelijk is. AenC Slapen is bereid de goederen op een normale wijze naar een verdieping te brengen, doch slechts voor risico en rekening van de afnemer. Op verzoek van afnemer uitgepakte goederen worden niet opnieuw ingepakt.
5.3 Werkzaamheden worden verricht in de normale werktijden, tenzij anders uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 6 – Vervoer en vervoersschade
6.1 In de overeenkomst is niet inbegrepen het vervoer van de aangekochte goederen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. AenC Slapen draagt het risico van beschadiging en verlies tijdens het vervoer. Indien afnemer de goederen zelf vervoert, draagt afnemer het risico voor beschadiging en verlies.
6.2 Afnemer wordt geacht de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen indien deze niet, nadat hij de gebreken heeft ontdekt of had behoren te ontdekken, AenC Slapen binnen 8 dagen na levering schriftelijk van het gebrek op de hoogte heeft gesteld, tenzij dit redelijkerwijs niet van hem verlangd kan worden.
6.3 Afmetingen van gekochte goederen zijn met betrekking tot normale inpasbaarheid in bezorgruimte, voor verantwoording afnemer.

6.4 Bij montage van kasten of dergelijken aan muren of ander soort wanden, vrijwaart de afnemer AenC Slapen van schaden en ander soort calamiteiten. De montage aan muren is een service vanuit AenC Slapen en geen verplichting en zal nooit zonder toestemming van de afnemer worden uitgevoerd.

Artikel 7 – Opslag van goederen
7.1 Als goederen bij eerste aflevering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering, zal AenC Slapen voor tweede levering € 35,- aan extra opslag-, administratie-, vervoers- en behandelingskosten in rekening brengen, vermeerderd met eventuele extra kosten.
7.2 AenC Slapen zal binnen redelijke termijn na afspraak voor een tweede maal aanbieden. Indien de afnemer de goederen opnieuw niet aanvaard of geen afspraak maakt voor levering binnen 3 maanden na besteldatum, zal AenC Slapen het volledige aankoopbedrag, vermeerderd met gemaakte kosten, incasseren en de opdracht als eenzijdig geannuleerd beschouwen.
7.3 AenC Slapen houdt de goederen tot maximaal 3 maanden na besteldatum in opslag zonder berekening van opslagkosten, tenzij anders vermeld.
Indien goederen niet binnen 3 maanden na besteldatum zijn afgenomen, beschouwt AenC Slapen de order als eenzijdig geannuleerd, als vermeld in artikel 10.
7.4 Zolang de goederen zijn opgeslagen draagt AenC Slapen het risico van brand en beschadiging.
7.5 Indien afnemer goederen nog niet in gebruik gaat nemen, is het raadzaam de goederen liggend op te slaan. Hiermee wordt kromtrekken en inzakken voorkomen.

Artikel 8 – Prijs
8.1 Alle overeenkomsten worden afgesloten op basis van de op dat tijdstip geldende prijzen.
8.2 Indien zich na het sluiten van de overeenkomst binnen 3 maanden een prijsverhoging voordoet, zal deze niet worden doorberekend. Na 3 maanden is dit voor risico van afnemer.

Artikel 9 – Betaling
9.1 Koop en verkoop
a. Elke koopovereenkomst geschiedt onder de algemene conditie betaling netto contant bij aflevering.
b. Betalingstermijn na zenden van factuur is 8 dagen. Indien de factuur na 8 dagen onbetaald is gebleven, is afnemer automatisch in verzuim en verplicht de wettelijke rente te vergoeden. Na verloop van 8 dagen wordt zonder nadere ingebrekestelling tot invordering van het onbetaalde bedrag overgegaan. Bij aanschrijving van een derde zijn de daaraan verbonden buitenrechterlijke incassokosten (15%, met een minimum van € 95,-) volledig voor rekening van afnemer.
9.2 Opschorten betalingsverplichting – Afnemer is ingeval van mankementen aan de levering uitsluitend gerechtigd dat deel van de nota in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van het mankement.

Artikel 10 – Annulering
10.1 Overeenkomsten kunnen niet worden geannuleerd, thans slechts schriftelijk, onder betaling van:
– 50% van de goederenwaarde bij standaard-, niet speciaal geproduceerde artikelen;
– 75% van de goederenwaarde bij courante, speciaal geproduceerde artikelen;
– 95% van de goederenwaarde bij speciale, unieke artikelen,
vermeerderd met eventueel gemaakte administratie-, opslag-, behandelings-, vervoers- en verdere kosten.
10.2 Indien de afnemer de goederen niet afneemt binnen 3 maanden na besteldatum, is hij de totale koopprijs, vermeerderd met eventuele extra kosten, aan AenC Slapen verschuldigd.

Artikel 11 – Wijziging van de overeenkomst
Aankoop van roerende goederen is bindend. Wijziging van de overeenkomst is niet meer mogelijk nadat de bestelling is geplaatst. Ruiling is niet mogelijk, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.

Artikel 12 – Garantie
12.1 De geleverde goederen moeten die eigenschappen bezitten, die op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik verwacht mogen worden.
12.2 Afnemer heeft 36 maanden garantie, voor zover het gebreken zijn waarvan AenC Slapen niet aannemelijk kan maken dat deze het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik, onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen, volgens het navolgende systeem:
– tot 13 maanden na factuurdatum: kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van AenC Slapen mits destijds franco huis is geleverd;
– na 12 tot 25 maanden na factuurdatum: kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, komen voor tweederde voor AenC Slapen en eenderde voor afnemer, mits destijds franco huis is geleverd.
– na 24 tot 37 maanden na factuurdatum: kosten van reparatie, resp. vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, komen voor eenderde voor AenC Slapen en tweederde voor afnemer, mits destijds franco huis is geleverd
Het recht op vervanging komt afnemer niet toe indien het gebrek redelijkerwijs is te herstellen. Indien door de fabrikant van de goederen een verdergaande garantie wordt gegeven, geldt deze garantie ook voor de afnemer.
12.3 De datum van schriftelijke indiening van het gebrek door afnemer is beslissend voor toepassing van het in artikel 12.2. genoemde systeem.
12.4 Voetborden van bedden/boxsprings zijn NIET bedoeld om op te zitten; hiervoor zijn bedbanken. Hoofdborden zijn NIET bedoeld om tegen aan te zitten; daar zijn verstelbare bedbodems voor. Op omhoogstaande hoofd- en voetborden van verstelbare bedbodems mag niet gezeten of gestaan worden.
Schade of breuk door oneigenlijk gebruik sluit garantie uit.
12.5 Afwijkingen ten opzichte van het getoonde showroommodel, betreffende kleur, slijtvastheid e.d., welke uit technisch oogpunt of handelsusance aanvaardbaar zijn volgens geldende gebruikelijke normen, kunnen het recht op garantie beperken of uitsluiten.
Alle producten en productie-technieken staan voortdurend bloot aan verbetering of (wettelijk verplichte) verandering. Het kan dus goed zijn, dat het karakter of uiterlijk van een nieuw aangeschaft product, afwijkt van een vergelijkbaar product uit vroeger tijden. Vergewis U bij bij-koop dus altijd van de actuele uitvoering.

Artikel 13 – Reclame
Onder reclame wordt verstaan alle grieven die door de afnemer schriftelijk worden geuit over de hoedanigheid van geleverde goederen of diensten. Reclame is slechts mogelijk binnen 8 dagen na levering, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. In dit geval geldt de termijn van 8 dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of had kunnen zijn.

Artikel 14 – Voorrijkosten
AenC Slapen brengt voorrijkosten in het vastgestelde verzorgingsgebied (straal van circa 20 kilometer) in rekening: aankoopbedrag tot € 200,-: € 39,-; aankoopbedrag van € 200,- tot € 500,-: € 19,-; aankoopbedrag boven de € 500,-: € 0,-. Buiten het verzorgingsgebied gaan de voorrijkosten in overleg.
Uitzonderingen strikt voorbehouden.

Artikel 15 – Nederlands recht
Op alle overeenkomsten die door AenC Slapen worden gesloten is het Nederlands recht van toepassing.

Mededelingen
– Bewaar altijd de nota of kassabon. Het is uw garantie- en betalingsbewijs.
– Bezorgafspraken kunnen tot twee werkdagen voor de bezorgdag kosteloos gewijzigd worden.
– Het afspreken van tijden op de bezorgdag is niet mogelijk. Afnemer kan een dag voor levering (ma.-vr. vanaf 16.00 u.) bellen om te horen of bezorging ‘s morgens of ‘s middags gepland is, waarbij iedereen streeft naar nakoming van deze planning, onvoorzienigheden en calamiteiten voorbehouden. De afspraak mag niet als bindend beschouwd worden.